Dansk Servicerådgivnings mikrosite om DS/INSTA 800 og andre standarder

DS/INSTA 800

Kvalitetssikring

Vi gennemfører auditering i henhold til DS/INSTA 800, DS 2451-10 og NIR

Dansk Servicerådgivning bistår en række kunder i forbindelse med kvalitetssikring af rengøringsservice, herunder auditering i henhold til kvalitetsmålingsstandarden DS/INSTA 800.

Ved auditering tages der udgangspunkt i standarden og de specielle krav, der måtte være aftalt på det enkelte kontrolsted.

Kontrollerne udføres som visuelle kontroller og typisk elektronisk via en tablet.

Det er af stor vigtighed, at kontrollerne gennemføres i god tone og med en god kommunikation parterne imellem. Dansk Servicerådgivning er bannerfører for den gode tone.

 

Auditøren indleder normalvis kontrollen med at forklare, hvad der skal ske, ligesom der undervejs er fuld åbenhed om, hvad der observeres.

Efter kontrollen drøftes observationerne, og der aftales – i det omfang det er nødvendigt – deadlines for korrigerende handlinger samt videre forløb.

Alle kontroller afrapporteres skriftligt. DS/INSTA 800-kontroller ledsages på sundhedsområdet ofte med kontrol efter DS 2451-10 eller NIR.

 

Mangler du en samarbejdspartner til udførelse af kvalitetskontrol af rengøringen? Ring til os på 66 13 33 31 eller tryk her.

kontakt os

Undervisning

Vi afholder kurser i standarderne

Servicemedarbejdere

(DS/INSTA 800:2018)

Vi skræddersyr kurser til servicemedarbejdere i anvendelse af kvalitetsmålingsstandarden DS/INSTA 800 (svarer til vidensniveau 2).

Udbytte:
- Viden om standardens definitioner og terminologi
- Hvordan opnår et lokale den aftalte kvalitetsprofil
- Praktiske øvelser i anvendelse af standarden

Ledere

(DS/INSTA 800:2018)

Vi skræddersyr kurser til serviceledere, controllere og planlæggere i kvalitetsmålingsstandarden DS/INSTA 800 (svarer til vidensniveau 3).

Udbytte:
- Viden om standardens definitioner og terminologi
- Hvordan skal en kontrol skal gennemføres?
- Praktiske øvelser i anvendelse af standarden

Kunder

(DS/INSTA 800:2018)

Vi skræddersyr kurser til kunder, som får leveret DS/INSTA 800-rengøring (svarer til vidensniveau 4).

Udbytte:
- Viden om standardens definitioner og terminologi
- Hvordan skal en kontrol skal gennemføres?
- Hvordan anvendes resultatet?
- Praktiske øvelser i anvendelse af standarden

Hygiejnestandarden

(DS 2451-10)

Kursus i hygiejnestandarden DS 2451-10 vedr. styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren.

Udbytte:
- Viden om standardens definitioner og terminologi
- Grundlæggende forståelse for standardens hensigt
- Praktiske øvelser i anvendelse af standarden

Infektionshygiejniske retningslinjer

(NIR)

Kursus i anvendelse af NIR
(Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer).

Udbytte:
- Viden om standardens definitioner og terminologi
- Grundlæggende forståelse for standardens hensigt
- Praktiske øvelser i anvendelse af standarden

Screening før uddannelsesforløb

(servicemedarbejdere)

En screening kan efterfølgende anvendes til at målrette indsatsen uddannelsesmæssigt hos de enkelte medarbejdere.

Udbytte:
Gennemgang af servicemedarbejdernes niveau ift. specifikke standarder

Vil du vide mere om vore kurser? Vi skræddersyr gerne et forløb efter nærmere aftale. Ring til os på 66 13 33 31 eller tryk her.

kontakt os

Rådgivning

Forandringsprocesser, udbud og omlægninger

Lad Dansk Servicerådgivnings konsulentteam rådgive, når det handler om DS/INSTA 800.

Vi har stor erfaring med omlægninger fra indsatsbaseret rengøring til den udfaldsbaserede DS/INSTA 800, herunder rådgivning i beslutningsprocessen i forbindelse med overgangen samt den egentlige implementering.

Ligeledes har vi bistået en række kunder i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer i henhold til standarderne, ligesom vi har bistået en række offentlige myndigheder i forbindelse med udbud af rengøring i henhold til DS/INSTA 800.

Har du brug for en kompetent samarbejdspartner i forbindelse med udbud eller omlægning til DS/INSTA 800. Ring til os på 66 13 33 31 eller tryk her.

kontakt os

Om standarderne

DS/INSTA 800, DS 2451-10 og NIR

DS/INSTA 800

Den fællesnordiske standard DS/INSTA 800 anvendes til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet. Standarden beskriver et lokales rengøringskvalitet efter endt rengøring.

Lokalet bedømmes efter lokalets kvalitetsniveau og de kvalitetsprofiler, der er sat på de enkelte objektgrupper. Som udgangspunkt indgår alt inventar i lokalet (hvis ikke andet er aftalt). Ud fra lokalets størrelse aflæses det i en tabel, hvorvidt lokalet er godkendt eller afvist. Eventuelle lokale tillægskrav medtages i vurderingen.

DS/INSTA 800 bidrager til at sikre en ensartet kvalitet hver dag i de enkelte lokaler, hvor der er fokus på resultatet – ikke aktiviteten ifm. rengøringen.

På dén måde sigter standarden mod en prioritering af rengøringen målrettet kundens ønsker og behov. Det betyder, at rengøringsmedarbejderen selv skal kunne vurdere og prioritere egen indsats.

Kontrolfunktion er systematisk og let at måle på efter beskrevne standarder og tillægskrav. Det er let at følge udviklingen i kvaliteten og ligeledes følge med i, på hvilke flader kvaliteten ikke er tilfredsstillende.

DS 2451-10

DS2451-10 er en standard til ‘Styring af infektionshygiejne i Sundhedssektoren’.

Standarden har fokus på 10 kritiske risikopunkter.

Standarden beskriver krav til rengøring på 10 kritiske risikopunkter, hvor det er sandsynligt at smitstof kan forekomme og dermed forårsage direkte eller indirekte smitte.

Risikopunkterne kan være forurenet med humanbiologisk materiale og er ofte kontaktpunkter, som er udsat for mange berøringer. De findes typisk i patientens nærområde eller på udstyr, som personalet eller patienten betjener.

Som udgangspunkt rengøres risikopunkterne dagligt.

Der kontrolleres efter humanbiologisk materiale, affald, løst snavs og støv.

Efter endt rengøring afgøres det i forhold til lokalets fastsatte hygiejneniveau, risikopunkter og tilgængeligheden, hvorvidt lokalet er godkendt eller afvist.

NIR

NIR (‘Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer’ for rengøring i hospitals- og primærsektoren, herunder dagtilbud og skoler) har fokus på 6 risikopunkter, som har særlig betydning i forbindelse med smittespredning. Rengøring af disse punkter kan forebygge eller nedbringe smitterisikoen på risikopunkter.

Risikopunkterne kan være forurenet med humanbiologisk materiale og er ofte kontaktpunkter, som er udsat for mange berøringer. De findes typisk i patientens nærområde eller på udstyr, som personalet eller patienten betjener.

Som udgangspunkt rengøres risikopunkterne dagligt.

Der kontrollers efter pletter, humanbiologisk materiale, affald, løst snavs og støv.

Efter endt rengøring afgøres det i forhold til lokalets hygiejneniveau, hvorvidt lokalet er godkendt eller afvist.

Download NIR (Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer)

klik her

Hvem er vi?

Vi har rådgivet den offentlige sektor i over 25 år.

Dansk Servicerådgivning har været den offentlige sektors toneangivende rådgiver på rengøringsområdet gennem de sidste mange år.

Vi begyndte den 1. januar 1994 med rengøring som vort eneste rådgivningsområde. I dag rådgiver vi vore kunder på en lang række andre serviceområder, herunder:

– kantineservice
– vagt og sikring
– udendørs vedligehold
– andre facility services.

På rengøringsområdet har vi i mange år bistået vore kunder med analyser, kvalitetssikrings- og optimeringsprocesser, herunder både in- og outsourcing af rengøringsopgaver.

Da DS/INSTA 800 blev indført omkring årtusindskiftet var vi med i opbygningen og udviklingen af uddannelse i regi af AMU-FYN, og vi har gennem årene bistået en række kunder i forbindelse med indførelse af standarden.

De fleste af vore fagkonsulenter er certificeret i standarden, og vi har erfaring med gennemførelse af visuelle kontroller/audits i henhold til standarden.

Kunne du tænke dig en uforpligtende snak med Dansk Servicerådgivning? Ring til os på 66 13 33 31 eller tryk her.

kontakt os

Holdet bag

Dansk Servicerådgivning beskæftiger 13 fuldtidsansatte konsulenter med mange års erfaring i rådgivning på rengøringsområdet. Her er 6 af vore kompetente, certificerede fagkonsulenter
Pernille Bæk

Pernille Bæk

Chefkonsulent
Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed med speciale i Serviceledelse. 3 års erfaring som planlægger på større dansk sygehus. 3 års erfaring som planlægger i større international lufthavn. 18 års erfaring på konsulentområdet. Certificeret DS/INSTA 800. Kvalitetssikring, planlægning og uddannelse.
Dot Nielsen

Dot Nielsen

Konsulent
Kokke- og tjeneruddannet. 14 års erfaring i restaurationsbranchen. 2 års erfaring som leder i større dansk rengøringsselskab. 14 års erfaring på konsulentområdet. Certificeret i DS/INSTA 800. Kvalitetssikring, analyser og planlægning.
Brian Ovesen

Brian Ovesen

Konsulent
Teknonomuddannet. 6 års erfaring som planlægger og leder i større dansk foodrengøringsvirksomhed. 5 års erfaring som planlægger i større dansk rengøringsvirksomhed. 12 års erfaring på konsulentområdet. Certificeret i DS/INSTA 800. Kvalitetssikring, analyser og udbudsforretninger.
Søren Drejer

Søren Drejer

Konsulent
Handelsuddannet. 10 års erfaring som rengøringsleder i større dansk kommune. 10 års erfaring på konsulentområdet. Certificeret DS/INSTA 800. Kvalitetssikring, analyser, planlægning og uddannelse.
Annitta Hummelshøj

Annitta Hummelshøj

Konsulent
Lederuddannet. 11 års erfaring som serviceleder i større danske rengøringsselskaber. 2 års erfaring på konsulentområdet. Certificeret DS/INSTA 800. Kvalitetssikring.

Kunder vi har hjulpet med standarderne

Kontakt os

 

Dansk Servicerådgivning
Falkevej 22
4600 Køge
Telefon 66 13 33 31

Send os en mail på d-s-r@d-s-r.dk